הצהרת הון

 
 
הצהרת הון:
 

מהי הצהרת הון?

דו"ח על רכוש והתחייבות, ליום 31 בדצמבר, לשנה מסוימת, לפי דרישת מס הכנסה.

מטרת הצהרת ההון:

לבדוק, לאמת ולבחון את הכנסותיו של הנישום המשתקפים בנכסיו, הן הפרטניים והן העסקיים אשר נכללו בהצהרת ההון.

לבדוק אם קיימים הפרשי הון בלתי מוסברים.

ללא הסבר מוצדק להפרשי הון אלו, מס הכנסה רשאי לחייב את הנישום בתשלומי מס על ההפרשים שנתגלו.

מיום הדרישה להגשת הדו"ח, יש לנישום 120 ימים לצורך הגשת הדו"ח.

לפי סעיף 188 (ז') לפקודה- איחור בהגשת הדו"ח יגרור הטלת קנס בסך 200 ש"ח עבור כל חודש איחור.

והיה והנישום ביקש ארכה להגשת הדו"ח ולא עמד בזמני ההגשה על אף פי שקיבל ארכה, יוטל עליו קנס כפול עבור כל חודש איחור.

בנוסף, יש לנישום אחריות פלילית על אי הגשת הדו"ח לפי סעיפים 215 ו- 216 לפקודה.

הצהרת הון ראשונה וחשיבותה:

ישנה חשיבות רבה ומכרעת להון שמוצהר בהצהרת ההון הראשונה, שכן היא מהווה את הבסיס לכל הצהרות ההון שיבואו לאחר מכן.

אי דיוק ברישום ההון או השמטה של הון בהצהרת ההון הראשונה ביודעין או שלא ביודעין, יכול לגרום נזק רב לנישום, ע"י תשלום מיסים שכלל לא חייב בהם בעתיד.

 

 

 

 

 
 
ZAP Group בניית אתרים